ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายธนเสฎฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายประกาศิต งามเถื่อน
จ่าเอกพงศ์ชนก ชื่นจิตร
นายทวีศักดิ์ เป็นมงคล
นิติกร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นักพัฒนาชุมชน
     
 
นางสาววนิดา บุญพา
สิบเอกธนศักดิ์ ลีลา
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางภัทราพร ศุภสุข
นางนารี หงษ์ทอง
นางกำไล งามเถื่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ผู้ช่วยบุคลากร
     
นายวินัย วารีคำ
นายธวัชชัย คงยืน
นายวุฒิศักดิ์ คำแดง
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง
     
นายสุทัศน์ ทองวันดี
นายวายุ ดวงบุตร
นายเสกสรร บุญครอง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
     
นายบุญเพ็ง พันธ์ศรี
นายปฐวี โพธิพิณ
นางสาวเพ็ญนภา ผิวคำ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
นักการ