ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
นางรุ่งกาล เม่นขาว
 
 
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
 
 
นางศริญญา พันธ์แสง
 
 
พยาบาลวิชาชีพ
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
 
นางศราภรณ์ หาวงษ์
นายวันดี นรมาตย์
นายสกล พรมศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
     
 
นายบุญมา คำพุทธสกุล
นายจำรูญ พันธ์ศรี
นายสมบัติ ศรีใส
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
     
 
นายครรชิต คงยืน
นางสาวจิราณัฏฐ์ ทิวากรวัฒนศิริ
นางสาวพิจิตรตรา ผลทวี
พนักงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
     
 
 
 
  ว่าที่ร้อยตรีชัยทักษ์ ศักดิ์ศรี   นางสาวจิราพร วาริน  
  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป