ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางยุวดี เภสัชชะ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
นายทวีชัย พันธ์ศรี
สิบเอกสุทิน ศิริวิริยะมงคล
นางสาวอรัญญา จำปาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
   
นางสาววันดี หงษามาตร
   
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
 
นางสาวนันทิษา หล้ามาชน
นางสาวขนิษฐา กรรมกร
นายวิศิษฐ์ กองสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     
 
 
 
  นายปฏิพัทธ์ พรมศิริ   นายพงศ์ศักดิ์ พันธุ์ศรี  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี