ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายดำรงค์ คงยืน
 
ประธานสภาเทศบาล
 
 
 
 
  นายสุริยา ทองวันดี   นายประกาศิต งามเถื่อน  
  รองประธานสภาเทศบาล   นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล  
         
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นายดำรงค์ คงยืน
นายประสิทธิ์ คงยืน
นายประยูร ไชยะระ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
     
นายแสวง แก้วใจ
นายสุดตา มั่นคง
นายสมัย งามพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายสุริยา ทองวันดี์
นายบรรยง พรมศิริ์
นายสุวรรณ ผลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
     
นายสุทธ์ทวี สมสนิที์
นายยงยุทธ ขันทองิ์
นางวาสนา พวงผกา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2